Accedeix a l’informe fent clic aquí

L’informe de la UNESCO “Repensar l’educació: vers un bé comú mundial?” (“Rethinking Education: towards a Global Common Good?”) és una posada al dia per part de la UNESCO dels plantejaments d’un dels informes que més ha influenciat el món educatiu arreu: l’Informe Delors de 1996 “L’aprenentatge: Hi ha un tresor amagat a dins”. El document parteix de la base dels enormes canvis que el món ha viscut en els darrers 25 anys. Aquests canvis es caracteritzen per nous graus de complexitat i contradicció, el que comporta una necessitat encara més gran de la indicada a l’Informe Delors de transformar l’educació.

Les societats viuen transformacions profundes arreu, explica, i això exigeix noves formes d’educació per promoure les competències que necessiten les societats i les economies, avui i demà. Això representa anar més enllà de l’alfabetització bàsica i les competències numèriques per centrar-nos en nous enfocaments i entorns de l’aprenentatge per assolir més equitat i qualitat per tothom. L’educació hauria de generar alfabetització cultural que contribuís a unir les dimensions social, econòmica i mediambiental del desenvolupament sostenible. Aquesta és una visió humanista de l’educació com un bé comú essencial. L’educació per la ciutadania en un món divers, la governança global-local, una educació més inclusiva, l’acreditació de noves competències… A la societat del coneixement, no hi ha cap força de transformació més potent que l’educació, afegeix: és per això que hem de tornar a pensar en gran i imaginar de nou l’educació en un món canviant.

El Centre UNESCO de Catalunya n’ha publicat la versió en català, que s’ha presentat a Barcelona el juliol de 2015.