L’informe “Educació: hi ha un tresor amagat a dins”, conegut com a Informe Delors, es va publicar l’any 1996 com a resultat del treball de la Comissió Internacional sobre l’Educació del segle XXI impulsada per la UNESCO i liderada per Jaques Delors. El mateix any, UNESCOCAT en va publicar la versió en català.

Aquest informe busca posar en valor la funció de l’educació com a instrument per a què la humanitat progressi cap als ideals de pau, llibertat i justícia social. Destaca que l’objectiu últim de l’educació és aprendre a ser, objectiu que alhora es desglossa en tres altres objectius:

  • Aprendre a conèixer (aprendre a aprendre, aprendre a adquirir i construir coneixement)
  • Aprendre a fer (aprendre habilitats socials i professionals per relacionar-se)
  • Aprendre a conviure (aprendre a viure en societat i amb els altres)
Accedeix a l’informe fent clic aquí